Hva koster det å være speider?

Hva koster det å være speider?

Som speider betales det en årlig medlemskontingent som fordeles mellom Norges speiderforbud, Follo krets og Myrvoll speidergruppe. I tillegg må det påregnes noe egenbetaling knyttet til turer og arrangementer, samt utgifter til personlig turutstyr.

I 2018 er ordinær medlemskontingent fastsatt til 1 260 kroner. Av dette beløpet går 450 kroner til Norges speiderforbund. Dette dekker sentral administrasjon, medlemsbladet “Speideren”, arrangementer på landsnivå, ulykkesforsikring av hver enkelt speider, samt oppfølging av lederne (trening og godkjenning). Det er viktig å være oppmerksom på at speidere som ikke har betalt medlemskontingent er ikke ulykkesforsikret gjennom forbundet. Kontingenten er derfor obligatorisk. Videre går 180 kroner til Follo Krets som bruker midlene på kretsarrangementer, kurs for speidere og ledere, og annet informasjonsarbeid.

Den resterende delen av medlemskontingenten, 630 kroner i 2018, går til Myrvoll Speidergruppe. Vi bruker midlene til aktivitetsmateriale, innkjøp og vedlikehold av utstyr som kanoer og kanohenger, telt, kokeutstyr, førstehjelpsutstyr, økser, brensel etc. Det gis familierabatt på medlemskontingenten fra og med tredje medlem fra samme husstand.

Utover medlemskontingenten må det påregnes noe egenbetaling knyttet til turer, arrangementer og spesielle aktiviteter. Slik egenbetaling vil eksempelvis dekke innkjøp av felles mat, eventuell fellestransport, inngangsbilletter, hytteleie og innkjøp av materiell til spesielle aktiviteter. Større leirer som landsleir, kretsleir og troppsleir vil normalt ha egen leirkontingent.

I tillegg til kontingent og eventuell egenbetaling i forbindelse med turer og arrangementer må det påregnes utgifter til personlige effekter som speiderskjorte, speiderkniv og personlig turutstyr som sekk, sovepose og liggeunderlag. Gruppen og enhetene disponerer nødvendig fellesutstyr som eksempelvis telt, kokeapparater, øks og sag, førstehjelpsutstyr, kanoer, med videre.

Foto: Norges speiderforbund/CF Salicath